Bli medlem

Dela på sociala medier

Varför ska jag bli medlem?

Foto: My Nguyễn från Pixabay

The Agency är en ideell förening för psykisk hälsa och nördkultur som är ansluten till Sverok. Vi är beroende av att vi har medlemmar som stöttar oss. Ju fler medlemmar, desto mer ekonomiskt stöd får vi så att vi kan hjälpa fler och göra mer saker. Som medlem får du tillgång till vårt medlemsbrev där vi annonserar ut om allt som händer och du kan delta i våra aktiviteter. Det vi i The Agency kan erbjuda är:

Online:

  • Cosplay & meetups.
  • Gemenskap med likasinnade inom nördkulturen.
  • Anime & filmvisningar.
  • Spel och rollspels-kvällar.
  • Aktiviteter för att förbättra den psykiska hälsan.
  • Stöd och pepp.
  • Samtalsstöd.

Irl (Just nu begränsad pga pågående pandemi) :

  • Det som nämns ovan på online-aktiviteter.
  • Fysiska träffar
  • Aktiviteter på konvent/event
  • Lokala träffar och nätverkande

Bli medlem hos oss och stötta vårt arbete.

Medlemsavgiften är 0 kr

Klicka här för att bli medlem!

Robin Hood-medlemskap:

Robin Hood-medlemskap är ett medlemskap på 200 kr/år. Det är ett frivillig medlemsavgift för dig som har det bättre ekonomiskt och vill stötta oss.

Foto: Francisco Ucha Ucha från Pixabay

Stadgar för The Agency

Senast uppdaterad: Mars 2o21

§1 Föreningen

Föreningens namn är The Agency.

Föreningen har sitt säte i Sundsvall. 

Föreningen är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt oberoende.

Föreningen är ansluten till Sverok.

Föreningens syfte är att syssla med och öka intresset för den östasiatiska populärkulturen och spelkulturen, främja psykisk hälsa och förebygga ensamhet.

Föreningen ska verka för att styrelsen, dess medlemmar och besökare ska ha en så god  psykisk hälsa som möjligt. 

Inga ambitioner, vare sig det gäller föreningens verksamhet, ekonomi eller prestige ska gå före måendet av den enskilda individen eller individerna i organisationen. Ansvaret förs gemensamt. Enskilda individer ska ej ta hela ansvaret eller bördan för problem som uppstår i organisationen. Vi gör det här tillsammans.

För att detta ska kunna efterlevas är det var och ens egna ansvar att tala om för styrelsen när man inte kan närvara på en aktivitet, möte eller event. 

Föreningen arbetar med likabehandling, för att alla medlemmar ska ha samma möjligheter och förutsättningar för att delta i verksamheten och påverka den.

Föreningens verksamhetsår är 1 januari till 31 december.

§2 Bli medlem

Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.

Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen och aktivt ansökt om att bli medlem i The Agency. Medlemmen måste se till att hen står med medlemsregistret genom anmälan online eller i skrift till föreningen. Står hen inte med i medlemsregistret är hen inte medlem. 

Varje medlem måste se till att de står med i medlemsregistret som medlemmar vid årsskiftet när förnyelse av medlemskap skickas ut. Står medlemmen inte med i medlemsregistret för det nya verksamhetsåret när kallelsen skickas ut kan medlemmen ej kräva rösträtt på årsmötet. Medlemmen får dock delta på årsmötet. 

Årsmötet kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift. Om det finns en medlemsavgift, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse eller valberedning. Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

§3 Sluta vara medlem

Medlemskapet gäller till och med verksamhetsårets slut.

En medlem som vill gå ur föreningen tidigare ska meddela det i text till föreningens styrelse. Då räknas inte personen som medlem längre.

En medlem som missköter sig kan bli avstängd av föreningens styrelse. Nästa årsmöte måste då besluta om medlemmen ska uteslutas eller inte. En avstängd medlem har rätt att gå på årsmötet, och får rösta i frågan om sin uteslutning. Styrelsen och årsmötet kan häva uteslutning och avstängning.

§4 Styrelsen

Styrelsen har ansvar för föreningens pengar, verksamhet, medlemslista, årsmöte och för att det som bestäms på årsmötet blir gjort.

Styrelsen ska vara minst tre personer, där en är ordförande. Styrelsen ska dela på ansvaret.

Styrelsen ska bestämma vilka i styrelsen som har rätt att skriva avtal i föreningens namn. De kallas för firmatecknare.

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte, och tillträder så fort mötet är slut.

Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till styrelsen.

§5 Revisorer

Revisorns uppgift är att granska styrelsens arbete och redovisa det för nästa årsmöte.

Föreningen ska ha en eller två revisorer.

De som sitter i föreningens styrelse kan inte väljas till revisor.

Revisorn måste inte vara medlem i föreningen.

§6 Valberedning

Föreningen kan ha en valberedning.

Valberedningens uppgift är att föreslå personer till personvalen på årsmötet.

Alla som är medlemmar i föreningen kan väljas till valberedning.

Om ingen valberedning väljs, ansvarar styrelsen för valberedningens uppgifter.

§7 Årsmöte

Årsmötet ska hållas senast den 31 mars varje år.

För att mötet ska vara giltigt måste föreningens medlemmar meddelas personligen minst 2 veckor i förväg. Medlemmarna ska få veta tid, plats och vad som ska tas upp på mötet. Om alla medlemmar i föreningen godkänner det kan mötet vara giltigt även om inbjudan kommit senare än 2 veckor innan mötet.

Detta ska alltid tas upp på ett ordinarie årsmöte:

  1. ) mötets öppnande
  2. ) beslut om mötets giltighet
  3. ) val av mötets ordförande
  4. ) val av mötets sekreterare
  5. ) val av minst en person att granska protokollet efter mötet
  6. ) styrelsens redovisning av förra årets verksamhet
  7. ) styrelsens redovisning av förra årets ekonomi
  8. ) revisorernas redovisning av styrelsens arbete förra året
  9. ) beslut om ansvarsfrihet för förra årets styrelse
  10. ) förslag från styrelse och medlemmar
  11. ) beslut om årets verksamhetsplan
  12. ) beslut om årets budget och eventuell medlemsavgift
  13. ) val av årets styrelse
  14. ) val av årets revisor
  15. ) val av årets valberedare
  16. ) mötets avslutande

Om styrelsen, revisorn eller minst en fjärdedel av föreningens medlemmar vill, ska föreningen hålla ett extra årsmöte. Det kan hållas när som helst på året. Samma krav på giltighet gäller för extra årsmöte som för ordinarie. På ett extra årsmöte kan bara det som står i inbjudan tas upp på mötet.

§8 Omröstningar

Alla medlemmar som är på årsmötet har en röst var. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Om omröstningen gäller ett personval och resultatet blir lika två gånger i rad, får slumpen avgöra. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

Alla i styrelsen som deltar på ett styrelsemöte har rösträtt. I omröstningar gäller att förslaget som fått flest röster vinner. Om en omröstning blir lika två gånger i rad, räknas det som att förslaget inte går igenom. Röster som inte är för eller mot något förslag räknas inte.

§9 Ändra stadgarna

Föreningens stadgar kan bara ändras på ett årsmöte, om förslaget på ändring står med i inbjudan till mötet. För att ändringen ska gälla, måste minst dubbelt så många rösta för ändringen som de som röstar mot.

§10 Nedläggning

Årsmötet kan bestämma att föreningen ska läggas ned. Föreningen läggs inte ned så länge det finns minst tre medlemmar som vill driva föreningen. Om föreningen läggs ned, ska alla föreningens skulder betalas och konton avslutas. Om föreningen har pengar eller saker kvar, ska dessa skänkas till en ideell förening med liknande syfte eller skickas tillbaka till Sverok.